ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ สถานศึกษา

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนฯ P1-2

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนฯP3-4